06.05.2011 - Evaluering af Newcomers

maj 6, 2011

Als Research evaluerer projektet ”Newcomers og de nye udfordringer – bibliotekerne på forkant” for Statsbibliotekets Bibliotekscenter for Integration.

Als Research evaluerer projektet ”Newcomers og de nye udfordringer – bibliotekerne på forkant” for Statsbibliotekets Bibliotekscenter for Integration (SCBI).

Projektets målsætning er at iværksætte nye bibliotekstilbud, vejlede bibliotekspersonalet i at servicere Newcomers, etablere netværk med interessenter udenfor bibliotekssektoren, og markedsføre biblioteksservices overfor Newcomers ud fra sloganet: ”What can your library do for you?”.

Folkebibliotekerne skal, som projektets overordnet formål, positioneres som centrale aktører i forhold til Newcomer-gruppen med afsæt i en erkendelse af, at denne gruppe har andre behov end den indvandrer- og flygtningegruppe, som bibliotekerne normalvis servicerer.

Formålet med evalueringen er, at undersøge, i hvilket omfang projekttiltagene har levet op til de opsatte formål, forventede resultater og succeskriterier, for herefter at analysere hvilke forhold omkring den konkrete implementering af aktiviteterne, der fremmer opfyldelsen af de planlagte mål, resultater og kriterier.

Evalueringens dataindsamling og analyse benytter sig af flere metodiske greb:

  • Desk studies: primært i form af kvartalsrapporter fra SCBI
  • Kvantitative: bestående af en spørgeskemaundersøgelse blandt projektets slutbrugere
  • Kvalitative: bestående af enkeltinterview og fokusgruppeinterview med projektledere fra SCBI, projektledere fra tovholderbibliotekerne, bibliotekarer fra lokale biblioteker og eksterne samarbejdspartnere

Tilsammen sikrer dette en grundig dokumentation og analyse af erfaringerne med de mange forskellige samarbejdspartnere, samt et solidt grundlag for fremadrettede anbefalinger til bibliotekerne, således at den nyerhvervede viden kan forankres i bibliotekernes hverdag.

Projektperiode: Maj 2011 til januar 2012

Opdragsgiver: Statsbibliotekets Bibliotekscenter for Integration.

Projektmedarbejdere: Jacob Als Thomsen og Mathilde Winkel Madsen

Kategori: Generel
Skrevet af: AlsAdmin