26.05.2011 - Indsamling af erfaringer med Skolen i Byen som kulturcenter i udsatte boligområder

maj 26, 2011

Als Research skal stå for indsamling af danske og internationale erfaringer med skolen som kulturcenter i udsatte boligområder for Eksperttænketanken for Integration.

Det er undersøgelsens formål at identificere ”Best Practice” eksempler på, at skolen som lokalaktører kan have en integrerende effekt. Forskning har vist, at skolen er en central aktør i forhold til at skal tillid og sammenhængskraft, da den fungerer som dannelsens og læringsinstitution og oftest udgør et barns første møde med det danske samfunds institutioner. Den tillid, der skabes i folkeskolen, kan påvirke barnets tillid til samfundets institutioner fremadrettet, samt fremme social og politisk integration og øge deltagelse i samfundet.

Ved at lægge flere aktiviteter som f.eks. sprogundervisning, lektiecafé, aftenskolekurser m.m. ind i skolelokalerne udenfor undervisningstiden, antages at der kan opnås besparelser og dermed tilvejebringes flere ressourcer til gavn for lokalmiljøet. Det antages også, at børnenes forældre og de lokale beboere generelt vil få større ejerskab og tillid til skolen. Etniske minoritetsforældre vil få et godt kendskab til og et positivt møde med skolen som institution, og vil kunne bidrage til at understøtte deres børns skolegang.

Undersøgelsen vil finde frem til ”Best Practice” eksempler både nationalt og internationalt. Herfra uddrages læringspunkter, som kan overføres til en dansk kontekst.

Læringspunkterne skal bibringe viden om under hvilke betingelser skolen som kulturinstitution, har positive effekter på følgende områder;

1. Modvirke ghettodannelse.

2. Fremme etniske minoriteters engagement/ performance i skolen.

3. Øge tilliden blandt lokalbeboere.

Undersøgelsen gennemføres som et kortvarigt kompakt forløb og der er tale om indsamling af eksisterende data og erfaringer på området, der fremhæver gode eksempler på, hvordan skolen kan samarbejde med lokalmiljøet, samt hvilke gevinster skolen og lokalsamfundet får heraf.

Projektperiode: maj 2011 til juni 2011

Opdragsgiver: Københavns Kommunes Eksperttænketank for Integration

Projektmedarbejdere: Jacob Als Thomsen, Mathilde Winkel Madsen, Ann-Britt Friederich & Anneline Sandø

Kategori: Generel
Skrevet af: AlsAdmin