07.06.22 Nydanske LGBT+ personers levevilkår og støttebehov

jun 7, 2022

Vores rapport om nydanske LGBT+ personers levevilkår og støttebehov er netop udkommet.

RED Center mod Æresrelaterede Konflikter har indgået partnerskab med Sabaah og Als Research om at etablere og drive et krisecenter for LGBT+personer med etnisk minoritetsbaggrund. Krisecentret hedder RED+ og åbnede for indskrivning af de første beboere i februar 2022. Oprettelsen og driften af krisecentret er støttet af Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) i 2021-2024 i forlængelse af Finanslovsaftalen for 2021.

I forbindelse med etableringen af det nye krisecenter RED+ har Als Research haft til opgave at gennemføre en kortlægning af nydanske LGBT+personers levevilkår og støttebehov i Danmark i 2021. Undersøgelsen er gennemført i perioden august 2021 – februar 2022 - og resultaterne af undersøgelsen er netop offentliggjort.

Samlet set viser undersøgelsen, at nydanske LGBT+personer på en lang række områder udgør en særligt udsat gruppe i Danmark – herunder at nydanske LGBT+personer samlet set fortsat har væsentligt dårligere levevilkår end andre LGBT+personer i Danmark. Mere konkret viser undersøgelsen blandet andet, at:

  • Nydanske LGBT+personer udgør på flere måder en særligt udsat dobbeltminoritet. Fx har et flertal på 55 % inden for det seneste år følt sig diskrimineret på grund af deres etniske/religiøse baggrund eller deres seksuelle orientering/kønsidentitet, mens 45 % har følt sig diskrimineret på grund af begge dele.

  • Nydanske LGBT+personer skjuler i væsentlig højere grad end andre LGBT+personer deres seksuelle orientering og kønsidentitet overfor familien, familiens netværk og bekendte. Kun 27 % er fx åbne overfor alle i deres familie, sammenlignet med 57 % blandt andre LGBT+personer. Blandt de faktorer, som har særlig betydning for den manglende åbenhed, er hensynet til familiens ære/omdømme og religion.

  • Oplevelser med negative reaktioner på åbenhed – og oplevet risiko herfor – er markant mere udbredte blandt nydanske LGBT+personer end blandt andre LGBT+personer. Blandt de mere udbredte former for negative reaktioner er voldstrusler og vold, pres til at indgå ægteskab mod ens vilje og forskellige former for ”helbredelsesforsøg”. 14 % af de åbne nydanske LGBT+personer har fx oplevet, at deres familie eller omgangskreds har ud- sat dem for voldstrusler på grund af deres seksuelle orientering/kønsidentitet.

  • Den psykiske sundhed blandt nydanske LGBT+personer er generelt meget dårlig og ensomhed er meget udbredt. Hele 44 % er fx i risiko for depression og langvarig stresstil- stand, mens hver tredje (33 %) er ensom i en grad, som udgør et alvorligt problem. Desuden har flertallet (59 %) oplevet at vokse op i hjem belastet af psykisk vold.

  • 39 % af de nydanske LGBT+personer angiver, at de har været udsat for et seksuelt overgreb, og 46 % har nogle gange svært ved at lytte til deres egne grænser i relation til sex. Også blandt de øvrige LGBT+personer er der mange, som har været udsat for et seksuelt overgreb (32 %) og/eller har svært ved at sætte grænser i relation til sex (30 %).

  • Hver tredje nydanske LGBT+ person (34 %) har overvejet selvmord inden for det seneste år. Til sammenligning gælder dette for hver fjerde (25 %) af de øvrige danske LGBT+personer, mens andelen i den samlede befolkning antages at ligge på 7-8 %.

  • 35 % af de nydanske LGBT+personer har på et tidspunkt kontaktet en eller flere rådgivningslinjer, og de fleste har oplevet, at rådgiveren forstod deres situation. Særligt har de rådgivningssøgende kontaktet Sabaah, LGBT+ Danmark, Livslinien og/eller RED.

  • 27 % af de nydanske LGBT+personer har på et tidspunkt i deres liv haft behov for et andet sted at bo på grund af deres seksuelle orientering/kønsidentitet, og 7 % oplever aktuelt dette behov. Omkring 3 % har specifikt et aktuelt behov for en krisecenterplads.

Læs ministeriets pressemeddelselse.

Læs artikel i Information.

Læs den samlede rapport - med tilhørende bilag - her:

Rapport: Nydanske LGBT+personers levevilkår og støttebehov

Bilag 1-3: Baggrundstabeller, supplerende tabeller og regressionsanalyser


TAK!

Als Research vil gerne sige mange tak til de mere end 1.200 respondenter, som har besvaret undersøgelsens LGBT+ spørgeskema og til de i alt 30 informanter, som har deltaget i dybdegående kvalitative interviews. I lyset af undersøgelsens emne er vi meget taknemmelige for den grad af tillid og åbenhed, som de deltagende har udvist – også når spørgsmålene er gået tæt på og har berørt både nære relationer og svære temaer. En stor tak skal også lyde til de mange organisationer, grupper og enkeltpersoner, som har hjulpet med at distribuere undersøgelsens spørgeskema og med at skabe kontakt til relevante informanter, herunder blandt andet Sabaah, RED Center mod æresrelaterede konflikter, LGBT+ Danmark, Sex & Samfund, Out&About, LGBT Asylum og mange flere.

Undersøgelsen er gennemført i samarbejde med en ekspertfølgegruppe bestående af Dijana Dix Omerbasic (leder, RED+), Annelise Murakami (leder, RED Rådgivning), Amma Asare-Nyako (generalsekretær, Sabaah), Christian Graugaard (professor i sexologi, Aalborg Universitet), Susanne Branner Jespersen (sekretariatschef, LGBT+ Danmark), Yvonne Mørck (lektor emerita, Roskilde Universitet), Morten Emmerik Wøldike (Teamleder for Køn og Ligestilling, Institut for Menneskerettigheder), Fahad Saeed (Sabaah), Khaterah Parwani (direktør, LØFT), Aya Mortag Freund (specialkonsulent, SIRI) og Bente Kirstine Tran (specialkonsulent, SIRI).

 

Kategori: Generel
Skrevet af: AlsAdmin