Publikationer 2016

 

EVALUERINGSRAPPORT

Evaluering af Grønlands Råd for Menneskerettigheder

Als Research har i perioden marts-oktober 2016 stået for at gennemføre en evaluering af Grønlands Råd for Menneskerettigheder på vegne af Naalakkersuisut (Departementet for Familie, Ligestilling, Sociale Anliggender og Justitsvæsen).

Rapporten bidrager med en række fremadrettede anbefalinger til rådets fremtidige struktur og udvikling af ny lovgivning på området. Rapporten blev leveret i oktober 2016 og er nu udgivet med høringssvar fra Grønlands Råd for Menneskerettigheder og Institut for Menneskerettigheder. Als Research ser frem til at følge med i udviklingen af rådets fremtidige struktur

Rapporten kan downloades og læses her i dansk version og grønlandsk version


INSPIRATIONSKATALOG

En hel familie - tidlige og forebyggende indsatser til hele familien

Inspirationsmaterialet EN HEL FAMILIE præsenterer seks indsatser, der med god erfaring er afprøvet i danske kommuner. Målet er at inspirere andre kommuner til at lære af erfaringerne og styrke deres indsats støtte til familier med børn med funktionsnedsættelser. Als Research og designer Sascha Jespersen har udarbejdet inspirationsmaterialet for Socialstyrelsen. Læs mere her.

Publikationen kan downloades her.

 

 

EVALUERINGSRAPPORT

Evaluering af erhvervsmentorordningen Bryd Unges Ledighed NU!

Als Research gennemførte i perioden maj-september 2016 en evaluering af erhvervsmentorordningen Bryd Unges Ledighed NU! Evalueringen havde til formål at undersøge effekten af ordningen målt på beskæftigelsesstatus blandt tidligere mentees og give indblik i de virkningsfulde elementer i erhvervsmentorernes hjælp til de unge ledige.

Publikationen kan downloades her.

 

EVALUERINGSRAPPORT

Evaluering af Center mod Menneskehandel

I 2016 har Als Research gennemført en midtvejsevaluering af Center mod Menneskehandels indsats og opgavevaretagelse i forhold til bistand og støtte til ofre for menneskehandel i Danmark. Evalueringen omfatter en vurdering af effekten af CMMs arbejde og opgavevaretagelse i forohol til målopfyldelse, organisering, koordinering og samarbejder med andre aktører. Evalueringen er udført på vegne af Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling.

Publikationen kan downloades her.

EVALUERINGSRAPPORT

Evaluering af MindSpring - Gruppeforløb for unge med særligt fokus på ligestilling og social kontrol

Als Research gennemførte i perioden august 2015-juni 2016 en evaluering af Dansk Flygningehjælps MindSpring gruppeforløb for unge med fokus på social kontrol. Evalueringen havde til formål at evaluere primært deltagernes, og sekundært trænernes, udbytte af MindSpring-forløbene med særligt fokus på de nye temaer om ligestilling, seksualitet og social kontrol. Evalueringen dækker ligeledes deltagernes og MindSpring-trænernes vurdering af metodens egnethed i relation til temaer om ligestilling og social kontrol, samt hvordan de nye temaer virker sammen med de eksisterende MindSpring temaer.

Publikationen kan downloades her.

 


BAGGRUNDSNOTAT

IDAHO Forum - International Day Against Homophobia, Transphobia and Biphobia

I forbindelse med afholdelsen af den internationale IDAHO Forum konference i København i 2016 har Als Research udarbejdet et baggrundsnotat på opdrag fra Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling. Baggrundsnotatet opsummerer de seneste års vigtigste europæiske forskningsresultater i relation til konferencens to temaer: "Social acceptance of LGBTI people in Europe" og "Workplace inclusion of LGBTI people in Europe".

Publikationen kan downloades her.

FORMIDLINGSNOTAT 

Living Conditions of Ethnic Minority LGBT People in Denmark - Executive Summary

I forlængelse af den store internationale interesse for resultaterne af Als Researchs' undersøgelse "Nydanske LGBT personers levevilkår" har vi udarbejdet et executive summary på engelsk, som kortfattet formidler hovedresultaterne af den samlede undersøgelse. Formidlingsnotatet er udarbejdet på opdrag fra Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling.

Publikationen kan downloades her.OPSAMLINGSNOTAT

Nordisk Ministerråds seminar om hadytringer og sexisme - Hadytringer i Norden

I samarbejde med Nordisk Ministerråd og det danske formandskab, Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, afholdt Als Research i d. 2-3 november 2015 et seminar om hadytringer og sexisme i Norden. Seminaret havde til formål at stille skarpt på, hvordan problemer med hadytringer og sexisme i den offentlige debat kan løses. Opsamlingsnotatet bygger på seminarets oplæg og diskussioner samt på research foretaget forud for og efter seminaret vedrørende omfang og art af hadytringer og sexisme, juridiske dimensioner samt erfaringer med tiltag, der skal forebygge og modvirke fænomenet.

Download publikationen her på dansk eller på engelsk.

 

EFFEKTSTUDIE

Ambassadors for Dialogue - An Impact study

Als Research gennemførte i perioden april 2015 - februar 2016 et effektstudie af Dansk Ungdoms Fællesråds interkulturelle Dialogambassadørprogram med det formål at undersøge programmets effekt på programmets kernedeltagere: unge frivillige 'dialogambassadører' fra Danmark, Jordan og Egypten. Effektstudiet fokuserer på programmets læringsresultater og -processer og er foretaget for DUF.

Download publikationen her.

 

KORTLÆGNINGSRAPPORT

Domme og nævnssager om diskrimination på grund af etnicitet og handicap 2009-2014

Als Research gennemførte i 2015 en kortlægningen med det formål at afdække, i hvilket omfang der i perioden 2009–2014 blev anlagt og afgjort sager ved danske nævn og domstole om diskrimination på grund af race, hudfarve, religion eller tro, national eller etnisk oprindelse, handicap samt multipel diskrimination, dvs. hvor de ovennævnte diskriminationsgrunde optræder sammen med andre diskriminationsgrunde. Kortlægningen blev foretaget for Ankestyrelsen.

Download publikationen her.

 

INSPIRATIONSKATALOG

Civilsamfund som en del af løsningen - inspiration til arbejdet med udsatte unge

Als Research gennemførte i perioden december 2014 - marts 2015 en afdækning af eksempler på lovende civilsamfundsindsatser i udsatte boligområder i Danmark. Kortlægningen har både fokus på indsatser, som modvirker risikoadfærd hos børn og unge i lokalområdet, og indsatser, der styrker sammenhængskraften i lokalområdet som helhed. Kortlægningen blev foretaget for Socialstyrelsen.

Download publikationen her.