Dialog- og debatskabende aktiviteter for forældre med etnisk minoritetsbaggrund

I samarbejde med Landsorganisationen af Kvindekrisecentre (LOKK) iværksætte Als Research i januar 2015 et projekt med fokus på dialog- og debatskabende aktiviteter om ligestilling og social kontrol blandt forældre med etnisk minoritetsbaggrund i en række af landes kommuner, herunder Odense, Greve, Høje Taastrup, Sønderborg og Kolding kommune.

Projektet havde til formål at fremme viden og dialog om ligestilling, social kontrol og seksualitet blandt forældre med etnisk minoritetsbaggrund. Hvis forældrene skulle nås, var det nødvendigt at forankre indsatsen hos relevante medarbejdere, som var til stede i området, og som havde den daglige kontakt til beboerne, således at de kunne formidle kontakt til forældrene og få viden og redskaber til at handle, hvis de blev vidne til social kontrol.

Forud for dialogmøderne med forældre indeholdte projektet derfor også et grundigt opsøgende arbejde blandt og miniseminarier for relevant personale i boligområderne, ligesom der efter dialogmøderne blev fulgt op med både sparring internt i boligområderne og seminarer med mulighed for erfaringsdeling og inspiration på tværs af boligområder.

Projektet blev støttet af Pulje til fremme af viden og dialog om ligestilling, social kontrol og seksualitet under Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold.


Projektperiode: Januar - december 2015

Opdragsgiver: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold
Projektmedarbejdere: Jacob Als Thomsen