Evaluering af projekt 'Hvert barn sin chance'

Als Research evaluerede Københavns Kommunes projekt om gruppeforløb for nybagte familier på Nørrebro og i Bispebjerg. Projektet var et samarbejde mellem Børne- og Ungeforvaltningen og Socialforvaltningen i København, og havde til formål at give familierne adgang til støtte og netværk, samt til viden og erfaringer vedrørende forældrerollen og børns trivsel og sundhed.

Evalueringen baserede sig primært på kvalitative interviews med de deltagende forældre (mødre og/eller forældrepar) samt projektledere, sundhedsplejersker, jordemødre, læger m.fl.

Evalueringen faldt i 3 dele:

- en 0-punktsanalyse.

- en midtvejsevaluering.

- en slutevaluering.

Evalueringen fokuserede på, i hvor høj grad og hvordan gruppeforløbene har givet forældrene mere viden og bedre handlekompetencer i forhold til deres børns sundhed og trivsel, forældrerollen og brug af netværk. Herudover blev projektets organisatoriske erfaringer samt samarbejds- og rekrutteringserfaringer evalueret.

Læs rapporten her
Projektperiode: Oktober 2010 - december 2012
Opdragsgiver: Københavns Kommune
Kontaktpersoner: Jacob Als Thomsen