"Psykiske problemer blandt børn og unge med etnisk minoritetsbaggrund. Erfaringskortlægning og udvikling af nye samarbejdsrelationer målrettet etniske minoriteter i de Pædagogisk Psykologiske Rådgivninger (PPR)"

Als Research påbegyndte i efteråret 2009 et stort kortlægnings- og udviklingsprojekt målrettet børn og unge med anden etnisk baggrund i de Pædagogisk Psykologiske Rådgivninger. Projektet udføres i samarbejde med Århus og Københavns Kommune.

Projektets formål er at skaffe ny viden om psykiske problemer blandt børn og unge med anden etnisk baggrund og på baggrund heraf, at udvikle redskaber og samarbejdsrelationer til forbedring af tidlig diagnosticering og behandling.

Projektets kortlægning vil skaffe ny viden om de etniske minoriteters repræsentation i PPR, om visitation og diagnosticering, om typer af problemer og om behandlingserfaringer. Resultaterne af kortlægningen vil danne grundlag for udviklingen af konkrete tiltag målrettet det faglige arbejde i PPR og samarbejdet mellem aktørerne på området - herunder PPR, lærere, forældre og sociale myndigheder. Projektets sidste fase består af implementering af nye redskaber og samarbejdsrelationer samt afholdelse af efteruddannelsesforløb og samarbejdsseminarer.

Læs rapporten her

Projektperiode: Oktober 2009 – december 2011
Opdragsgiver: Sundhedsstyrelsen
Kontaktperson: Helle Rahbæk Asserhøj