UNG I 2011 - en kortlægning af unges oplevelse med social kontrol & æresrelaterede konflikter

Baggrund og formål med undersøgelsen

Baggrunden for undersøgelsen var et behov for mere viden indenfor et meget omdiskuteret felt, nemlig social kontrol og æresrelaterede konflikter. Erfaringer fra bl.a. Rehabiliteringscenter for Etniske kvinder i Danmark (RED), pige- og ungdomsinstitutioner, Døgnkontakten, Landsorganisation af Kvindekrisecentre (LOKK), kommunale sagsbehandlere, politiet, lærere og fra unge med anden etnisk baggrund samt viden fra udenlandske undersøgelser giver begrundet mistanke om, at der i nogle familier med anden etnisk baggrund foregår en social kontrol, der har alvorlige konsekvenser for de unge.
I Danmark var der endnu ikke en konkret og dokumenteret viden om, hvorvidt og i så fald hvordan det forholder sig med social kontrol blandt unge mennesker. For at sikre veldokumenteret viden besluttede Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration at gennemføre en undersøgelse af omfanget og arten af social kontrol. Undersøgelsens resultater skulle give bedre mulighed for at forebygge æresrelaterede konflikter og social kontrol og for at målrette indsatsen både i forhold til de unge og deres forældre. Mere konkret var formålet at undersøge, hvorvidt der foregår social kontrol og i så fald at kortlægge omfanget og karakteren af denne -dvs., hvad omfatter social kontrol mere præcist, hvordan og af hvem udøves den?

Målgruppe

Undersøgelsen tog udgangspunkt i de unges egne oplevelser og består hovedsageligt af en landsdækkende spørgeskemaundersøgelse blandt 4000 unge mellem 15 og 20 år fordelt på fem kommuner i Danmark (København, Roskilde, Odense, Århus og Aalborg). Den primære målgruppe var unge nydanskere, og den sekundære (kontrol)gruppe var etnisk danske unge, men i praksis blev de behandlet og anskuet som én samlet målgruppe.

Det var vigtigt for os at spørge alle unge på lige vilkår (uanset etnisk baggrund), da vi ikke på forhånd kunne vide, om de minoritetsetniske unges svar på spørgsmål om f.eks. hverdag, familie, kærester, grænser, muligheder og frihed ville adskille sig fra svarene hos de etnisk danske unge. Spørgeskemaets indhold og ordlyd skulle være genkendelig for alle uanset etnisk baggrund, og der blev i introduktionen anvendt neutrale ord som grænser, frihed og valg frem for ord som kontrol og ære. Det gjorde vi for at sikre et solidt og unbiased datamateriale, der åbent kunne sammenligne de forskellige grupper.

Undersøgelsens resultater

Der blev udarbejdet en rapport, som lå færdig i sommeren 2011. I forlængelse heraf lancerede Als Research i august 2011 informations- og inspirationskampagnen Dit liv – dine muligheder, som skal oplyse, forebygge samt sætte fokus på bl.a. æresrelaterede konflikter, kønsligestilling og den eventuelle sociale kontrol i familier med etnisk minoritetsbaggrund. Kampagnen gennemførtes ligeledes på foranledning af Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration.

Projektperiode: September 2010 - august 2011
Opdragsgiver: Ministeriet for Flygtninge & Integration
Kontaktperson: Helle Rahbæk Asserhøj

Læs undersøgelse her, og bilag her