UNG I 2011 - en kortlægning af unges oplevelse med social kontrol & æresrelaterede konflikter

 

Baggrund og formål med undersøgelsen

Baggrunden for undersøgelsen er et behov for mere viden indenfor et meget omdiskuteret felt, nemlig social kontrol og æresrelaterede konflikter. Erfaringer fra bl.a. Rehabiliteringscenter for Etniske kvinder i Danmark (RED), pige- og ungdomsinstitutioner, Døgnkontakten, Landsorganisation af Kvindekrisecentre (LOKK), kommunale sagsbehandlere, politiet, lærere og fra unge med anden etnisk baggrund samt viden fra udenlandske undersøgelser har givet begrundet mistanke om, at der i nogle familier med anden etnisk baggrund foregår en social kontrol, der har alvorlige konsekvenser for de unge.
I Danmark er der endnu ikke en konkret og dokumenteret viden om, hvorvidt og i så fald hvordan det forholder sig med social kontrol blandt unge mennesker. For at sikre veldokumenteret viden har Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration besluttet at gennemføre en undersøgelse af omfanget og arten af social kontrol. Undersøgelsens resultater skal give bedre mulighed for at forebygge æresrelaterede konflikter og social kontrol og for at målrette indsatsen både i forhold til de unge og deres forældre. Mere konkret er formålet at undersøge, hvorvidt der foregår social kontrol og i så fald at kortlægge omfanget og karakteren af denne -dvs., hvad omfatter social kontrol mere præcist, hvordan og af hvem udøves den?

Målgruppe

Undersøgelsen tager udgangspunkt i de unges egne oplevelser og består hovedsageligt af en landsdækkende spørgeskemaundersøgelse blandt 4000 unge mellem 15 og 20 år fordelt på fem kommuner i Danmark (København, Roskilde, Odense, Århus og Aalborg). Den primære målgruppe er unge nydanskere, og den sekundære (kontrol)gruppe er etnisk danske unge, men i praksis behandles og anskues de som én samlet målgruppe.

Det er vigtigt for os at spørge alle unge på lige vilkår (uanset etnisk baggrund), da vi ikke på forhånd kan vide, om de minoritetsetniske unges svar på spørgsmål om f.eks. hverdag, familie, kærester, grænser, muligheder og frihed adskiller sig fra svarene hos de etnisk danske unge. Spørgeskemaets indhold og ordlyd skal være genkendelig for alle uanset etnisk baggrund, og der anvendes i introduktionen neutrale ord som grænser, frihed og valg frem for ord som kontrol og ære. Dette gøres for at sikre et solidt og unbiased datamateriale, der åbent kan sammenligne de forskellige grupper.

Undersøgelsens resultater

Når alle spørgeskemaer er indsamlet, vil der blive udarbejdet en rapport, som kan danne grundlag for en mere målrettet indsats på området. Rapporten skal ligge færdig i sommeren 2011. I forlængelse heraf lancerer Als Research i august 2011 informations- og inspirationskampagnen Dit liv – dine muligheder, som vil oplyse, forebygge samt sætte fokus på bl.a. æresrelaterede konflikter, kønsligestilling og den eventuelle sociale kontrol i familier med etnisk minoritetsbaggrund. Kampagnen gennemføres  ligeledes på foranledning af Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration.

Projektperiode: September 2010 til august 2011
Opdragsgiver: Ministeriet for Flygtninge & Integration
Kontaktperson: Helle Rahbæk Asserhøj

Læs undersøgelse her, og bilag her