Undersøgelse af LGBTI-personers trivsel på arbejdsmarkedet

Fra efteråret 2018 til foråret 2019 gennemfører Als Research en undersøgelse, der belyser LGBTI-personers trivsel på arbejdsmarkedet for Ligestillingsafdelingen i Udenrigsministeriet. Undersøgelsen udføres i samarbejde med Voxmeter, og med input fra en række udvalgte interessenter.

Tidligere undersøgelser har påvist, at LGBTI-personer på en række områder har vanskeligere leve- og arbejdsvilkår end befolkningen som helhed. Eksempelvis er LGBTI-personer mere udsatte for vold og trusler end befolkningen som helhed, ligesom at LGBT-personer har ringere social trivsel end heteroseksuelle personer.

På baggrund af disse studier ønsker Ligestillingsafdelingen at gennemføre en ny, mere omfattende kvantitativ og kvalitativ undersøgelse af LGBTI-personers trivsel på arbejdsmarkedet i Danmark. Undersøgelsens formål er således at tilvejebringe ny og konsolidere eksisterende viden om LGBTI-personers trivsel på arbejdsmarkedet herunder at se på sammenhængen mellem trivsel, åbenhed og inklusion blandt LGBTI-personer på det danske arbejdsmarked samt barriererne for samme. Desuden skal undersøgelsen kvalificere den kommende kampagne fra satspuljeaftalen 2018, der skal forebygge og bekæmpe diskrimination og mobning samt øge inklusionen af LGBTI-personer på arbejdsmarkedet.

Undersøgelsen udgøres af en kvantitativ såvel som en kvalitativ del. Den kvantitative del består af 2 survey-undersøgelser blandt hhv. en repræsentativ gruppe af LGBTI-personer og HR-chefer på et udvalg af danske arbejdspladser. Undersøgelsens kvalitative del består af to uddybende interviewundersøgelser; en blandt LGBTI-personer og en blandt HR-chefer.

Projektperiode: September 2018 – Marts 2019
Opdragsgiver: Ligestillingsafdelingen i Udenrigsministeriet
Kontaktpersoner: Bjarke Følner, Mia Kathrine Jensen og Tina Maria Newby