En hel familie - støtte til familier med børn med funktionsnedsættelse

Als Research udviklede i 2016 inspirationsmaterialet EN HEL FAMILIE til danske kommuner. Materialet har til formål at inspirere kommunerne til at styrke indsatsen målrettet familier med børn med funktionsnedsættelse. EN HEL FAMILIE er udarbejdet på opdrag fra Socialstyrelsen.

At have et barn med funktionsnedsættelse påvirker hele familien, og omvendt påvirkes barnet af familiens trivsel. EN HEL FAMILIE satte derfor fokus på indsatser til hele familien. Samtidig var ønsket at inspirere kommunerne til så tidligt som muligt at få øje på mulige funktionsnedsættelser hos børn, og dermed sætte tidligt ind med støtte til familien.

EN HEL FAMILIE præsenterede seks tidlige og forebyggende indsatser. Nogle indsatser var målrettet familier med børn med en varig funktionsnedsættelse. Andre indsatser havde fokus på tidlig opsporing og støtte til familier med børn, der viser tegn på et ikke-alderssvarende udviklingsniveau. Derfor var materialet målrettet både kommunernes almenområde for børn og unge og specialområdet for børn og unge med handicap.

EN HEL FAMILIE blev udarbejdet på baggrund af en behovs-/målgruppeanalyse baseret på interview med ledere og fagpersoner i kommunerne og med udvalgte handicaporganisationer. Materialet blev udviklet af Als Research i samarbejde med Art Director Sascha Jespersen.

Læs mere på www.socialstyrelsen.dk/enhelfamilie

Som del af EN HEL FAMILIE har Als Research udarbejdet film om to indsatser:

BARNETS STEMME. En skolebaseret indsats til børn, hvis trivsel har vakt bekymring


SØSKENDEGRUPPER. Gruppeforløb til søskende til børn med varig funktionsnedsættelse

Projektperiode: 2016
Opdragsgiver: Socialstyrelsen
Kontaktperson: Line Seidenfaden