Resultat- og effektmåling af områdefornyelsesindsatsen

Als Research fik til opgave at gennemføre en resultat- og effektmåling af områdefornyelsesindsatsen for Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. Undersøgelsen blev gennemført i samarbejde med Epinion og seniorforsker Jesper Ole Jensen fra Statens Byggeforskningsinstitut i perioden marts 2018 til januar 2019.

Evalueringen havde til formål at undersøge langsigtede effekter af områdefornyelsesindsatserne i et udvalg af byer fordelt på forskellige bystørrelser og områder med forskellige problemstillinger. Undersøgelsen beroede på en kombination af registerdata, en spørgeskemaundersøgelse og en interviewundersøgelse og inddrog bl.a. data vedr. forhold såsom:

- ejendomsvurderinger
- salgspriser og liggetider
- til- og fraflytningsmønstre
- beboersammensætning, herunder indkomstniveauer
- lokal beskæftigelse
- udvikling i butiks- og erhvervsliv
- den fysiske opgradering, herunder trafikale og miljømæssig forandring

Endvidere undersøgte Als Research de eventuelle økonomiske følgeinvesteringer fra kommune, private , investorer, fonde mv. samt den sociale og kulturelle forandring, der er sket foranlediget af områdefornyelserne.


Projektperiode: marts 2018 – januar 2019
Kontaktpersoner: Jacob Als Thomsen