Resultat- og effektmåling af områdefornyelsesindsatsen

Als Research har fået til opgave at gennemføre en resultat- og effektmåling af områdefornyelsesindsatsen for Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. Undersøgelsen gennemføres i samarbejde med Epinion og seniorforsker Jesper Ole Jensen fra Statens Byggeforskningsinstitut i perioden marts 2018 til januar 2019.

Evalueringen har til formål at undersøge langsigtede effekter af områdefornyelsesindsatserne i et udvalg af byer fordelt på forskellige bystørrelser og områder med forskellige problemstillinger.Undersøgelsen beror på en kombination af registerdata, en spørgeskemaundersøgelse og en interviewundersøgelse og inddrager bl.a. data vedr. forhold såsom

- ejendomsvurderinger
- salgspriser og liggetider
- til- og fraflytningsmønstre
- beboersammensætning, herunder indkomstniveauer
- lokal beskæftigelse
- udvikling i butiks- og erhvervsliv
- den fysiske opgradering, herunder trafikale og miljømæssig forandring

Endvidere undersøges de eventuelle økonomiske følgeinvesteringer fra kommune, private , investorer, fonde mv. samt den sociale og kulturelle forandring, der er sket foranlediget af områdefornyelserne.


Projektperiode: marts 2018 – januar 2019