Newcomers & de nye udfordringer

Als Research evaluerede projektet ”Newcomers og de nye udfordringer – bibliotekerne på forkant” for Statsbibliotekets Bibliotekscenter for Integration (SCBI).

Projektets målsætning var at iværksætte nye bibliotekstilbud, vejlede bibliotekspersonalet i at servicere Newcomers, etablere netværk med interessenter udenfor bibliotekssektoren og markedsføre biblioteksservices overfor Newcomers ud fra sloganet: ”What can your library do for you?”.

Folkebibliotekerne skulle, som projektets overordnet formål, positioneres som centrale aktører i forhold til Newcomer-gruppen med afsæt i en erkendelse af, at denne gruppe har andre behov end den indvandrer- og flygtningegruppe, som bibliotekerne normalvis servicerer.

Formålet med evalueringen var at undersøge, i hvilket omfang projekttiltagene har levet op til de opsatte formål, forventede resultater og succeskriterier, for herefter at analysere hvilke forhold omkring den konkrete implementering af aktiviteterne, der fremmer opfyldelsen af de planlagte mål, resultater og kriterier.

Evalueringens dataindsamling og analyse benyttede sig af flere metodiske greb:

  • Desk studies: primært i form af kvartalsrapporter fra SCBI
  • Kvantitative: bestående af en spørgeskemaundersøgelse blandt projektets slutbrugere
  • Kvalitative: bestående af enkeltinterview og fokusgruppeinterview med projektledere fra SCBI, projektledere fra tovholderbibliotekerne, bibliotekarer fra lokale biblioteker og eksterne samarbejdspartnere

Tilsammen sikrede dette en grundig dokumentation og analyse af erfaringerne med de mange forskellige samarbejdspartnere, samt et solidt grundlag for fremadrettede anbefalinger til bibliotekerne, således at den nyerhvervede viden kunne forankres i bibliotekernes hverdag.

Projektperiode: Maj 2011 - januar 2012
Kontaktpersoner: Jacob Als Thomsen