Evaluering af projekt - Hvert barn sin chance

Als Research evaluerede Københavns Kommunes projekt om gruppeforløb for nybagte familier på Nørrebro og i Bispebjerg. Projektet var et samarbejde mellem Børne- og Ungeforvaltningen og Socialforvaltningen i København, og havde til formål at give familierne adgang til støtte og netværk samt til viden og erfaringer vedrørende forældrerollen og børns trivsel og sundhed.

Evalueringen baserede sig primært på kvalitative interviews med de deltagende forældre (mødre og/eller forældrepar) samt projektledere, sundhedsplejersker, jordemødre, læger m.fl. Evalueringen faldt i 3 dele: en 0-punktsanalyse, en midtvejsevaluering og en slutevaluering. Evalueringen skulle fokusere på, i hvor høj grad og hvordan gruppeforløbene har givet forældrene mere viden og bedre handlekompetencer i forhold til deres børns sundhed og trivsel, forældrerollen og brug af netværk. Herudover evalueredes projektets organisatoriske erfaringer samt samarbejds- og rekrutteringserfaringer.

Læs rapporten her
Projektperiode: Oktober 2010 til ultimo 2012
Opdragsgiver: Københavns Kommune
Kontaktperson: Jacob Als Thomsen