Evaluering af Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab i folkeskoler og frie grundskoler

Als Research udførte i efteråret 2018 en evaluering af Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab (SSF) på folkeskoler, friskoler og private grundskoler for Undervisningsministeriet.

Evalueringen blev udført i samarbejde med Sex & Samfund og Epinion.

Evalueringen havde til formål, at:

  • undersøge undervisning, praksisser og rammer for det obligatoriske emne sundheds-og seksualundervisning og familiekundskab (SSF) i folkeskolen og på frie grundskoler fra børnehaveklassen til 9. klasse med særligt fokus på, at eleverne tilegner sig den viden, færdigheder og kompetencer, som fremgår af Fælles Mål for SSF
  • bidrage med viden om, hvorvidt skolerne lever op til kravene i lovgivning for henholdsvis folkeskolen og frie grundskoler vedrørende undervisning i SSF
  • skabe et grundlag for at udvikle undervisning i SSF lokalt og sætte tiltag i værk på kommunalt eller nationalt plan til styrkelsen af undervisningen i emnet.

SSF er et obligatorisk emne fra børnehaveklassen til 9. klasse. Det obligatoriske emne er ikke tildelt et selvstændigt timetal, men skal indgå i undervisningen i de obligatoriske fag. Det er ledelsen på den enkelte skole, der træffer beslutning om, hvilke fag undervisningen i de obligatoriske emner, herunder SSF, skal foregå i.

Evalueringen bestod både af en kvantitativ undersøgelse, bestående af surveys til hhv. kommunale skolechefer, skoleledere, lærere, sundhedsplejerekser og pædagoger, elever i 4., 7. og 9. klasse, samt forældre, såvel som en kvalitativ case-baseret interviewundersøgelse.

Projektperiode: september - december 2018
Opdragsgiver: Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK), Undervisningsministeriet
KontaktpersonerBjarke Følner og Mia Kathrine Jensen