Evaluering af Egmont Fondens flygtningehandlingsplan

På baggrund af det store antal flygtninge, som kom til Danmark i 2015-2016, iværksatte Egmont Fonden den 1. maj 2016 en handlingsplan for støtte til nytilkomne børn med flygtningebaggrund. Fonden afsatte 30 mio. kr. til indsatser, der kunne sikre, at børn med flygtningebaggrund fik den nødvendige psykosociale støtte og den bedst mulige start i skolen og dagtilbuddet.

Als Research har fået til opgave at foretage en evaluering af Egmont Fondens flygtningehandlingsplan. Evalueringen har til formål at afdække:

  • Hvilke (foreløbige) resultater der er skabt igennem bevillingerne under flygtningehandlingsplanen
  • Hvordan handlingsplanen har fungeret som filantropisk redskab set fra fondens, bevillingsmodtagernes og et samfundsmæssigt perspektiv
  • Hvilken læring fonden kan uddrage af hhv. handlingsplanen og de støttede initiativer

Der er tale om en kvalitativ undersøgelse baseret på en kombination af interviewundersøgelser med projektledere blandt bevillingsmodtagere, tidligere og nuværende deltagere, relevante samarbejdspartnere, relevante medarbejdere fra Egmont Fonden samt en dokumentanalyse af relevante dokumenter.

Foruden evalueringen skal evalueringens læringspunkter kommunikeres ud til feltet og centrale aktører. Evalueringsperioden løber fra oktober 2018 til januar 2019, mens formidlingsaktiviteterne foregår i februar 2019.

Projektperiode: oktober 2018 - jfebruar 2019
Opdragsgiver: Egmontfonden
Kontaktpersoner: Jacob Als Thomsen og Tina Maria Newby