Evaluering af Dialogforum for Ungdomshuset på Dortheavej

Als Research evaluerede Dialogforum for Ungdomshuset på Dortheavej. Københavns Kommune har siden 11. juni 2008 haft Dialogforum som en integreret del af det lokale nærdemokrati i Bispebjerg Bydel. Formålet med Dialogforum er at styrke og sikre nærdemokratiet og dialogen mellem brugerne af Ungdomshuset på Dortheavej 61 i Nordvest og Ungdomshusets naboer, herunder Kulturhusets Ledelse og brugere, beboere og erhvervsdrivende i lokalområdet. Evalueringen anlagde et snævert fokus på Dialogforummet, herunder hvilke temaer og problemstillinger forummet har berørt og behandlet.

Evalueringen fokuserede på Dialogforummets effekt og værdi i forhold til dets formålsparagraf, Dialogforummets sammensætning af medlemmer samt en vurdering af Dialogforum som metode i forhold til at løse potentielle nabostridigheder og uoverensstemmelser i den konkrete kontekst. Endvidere udarbejdedes anbefalinger og forslag til eventuelle justeringer i forhold til Dialogforummets fortsatte virke.

Evalueringsdesignet bestod af kvalitativt og kvantitativt datamateriale, der først og fremmest tager form som en række kvalitative interviews og skriftligt materiale bestående af relevant baggrundsmateriale for Dialogforummets nedsættelse og virke samt skriftligt materiale i form af klager, læserbreve og borgerhenvendelser til Københavns Kommune skrevet i forbindelse med Ungdomshuset på Dortheavej. Interviewene tog form enten som gruppeinterviews eller enkeltinterviews og foretogs blandt Dialogforums medlemmer, repræsentanter fra Københavns Kommune, BR-politikere og relevante naboer til Ungdomshuset, som ikke er repræsenteret i Dialogforum.

Projektperiode: Juni 2011 - september 2011
Opdragsgiver: Københavns Kommune - Center For Sikker By
Kontaktpersoner: Jacob Als Thomsen