Evaluering af indsatsen SejlSikkert 2018-2020

Als Research står igen for evalueringen af indsatsen SejlSikkert, som ledes af Søsportens Sikkerhedsråd i samarbejde med TrygFonden. Projektet har som sit overordnede formål at nedbringe antallet af fatale drukneulykker og alvorlige hændelser i forbindelse med fritidssejlads blandt primært fiskere og fritidssejlere. Projektets sekundære formål er at skabe en øget sikkerhedskultur på steder, hvor målgruppen færdes, såsom på havne og i klubber.

SejlSikkert omfatter målrettet kampagnearbejde, et ambassadørkorps, som udbreder SejlSikkert-budskaberne i de danske havne, samt udviklingen af målgruppespecifikke materialer, der fremmer sikkerhed til søs.

Som evaluator undersøger Als Research både, hvordan kampagnen påvirker den konkrete sikkerhedsadfærd på havnene (bl.a. ved årligt at observere udviklingen i brugen af redningsveste), og hvordan de forskellige delelementer, der udgør kampagnen, synes at have en indflydelse på målgruppens holdninger.

Evalueringen består af 4 hovedelementer:

• En observationsmåling om brugen af redningsvest i 15 danske havne, som foretages i 2018, 2019 og 2020 for at undersøge, om der er en udvikling i brugen af redningsvest. Målingerne blev desuden foretaget af Als Research i 2015, 2016 og 2017, og udviklingen i brugen af vest kan dermed følges og analyseres via et meget omfattende og stadigt voksende datamateriale.

• En survey-undersøgelse blandt medlemmer af Søsportens Sikkerhedsråds medlemsforeninger, som foretages i 2019 for at undersøge, om der er en udvikling i (selvrapporteret) adfærd og holdning hos målgrupperne.

• En intern evaluering blandt alle aktører (ambassadører, instruktører og samarbejdspartnere) i SejlSikkert. Evalueringen foretages som en survey i 2019 og udvides med interviews i 2020.

• En procesevaluering bestående af løbende rådgivning og sparring om kampagnens fremdrift, materialer, læringspunkter og erfaringer.

 

Projektperiode: August 2018 – december 2020
OpdragsgiverSøsportens Sikkerhedsråd og TrygFonden
Kontaktpersoner: Jacob Als Thomsen